Nazwa Estelle Cartwright Home odnosi się do spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej IBC GROUP Central Europe Holding S.A. posiadającej odrębną osobowość prawną i stanowiącej niezależny kapitałowo podmiot prawny. Nazwa i znak graficzny „IBC GROUP CENTRAL EUROPE HOLDING SA” są zastrzeżonymi znakami towarowymi IBC GROUP Central Europe Holding S.A., podmiotu prawa polskiego. Właścicielem jak i podmiotem odpowiadającym za obsługę niniejszej witryny jest Estelle Cartwright Home Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466593. NIP: 701-03-85-181. Siedziba spółki: Zebra Tower p. XII, Ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. © 2005 – 2018 Estelle Cartwright Home Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.